Allmennyttige gåver ved StyretPremissar:

•    Utdeling ein gong pr. år med søknadsfrist  15. september.
•    Midlane skal forttrinnsvis gå til investeringar. 
•    Før utbetaling av gåva, må det dokumenterast at pengane er brukt til føremålet.