Rubbhallen

Desse sakene ligg føre:

 • Sak 1.      Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Sak 2.      Godkjenning av møteboka frå årsmøte 08.mai 2018
 • Sak 3.      Val av to personar til å skriva under møteboka og val av to valobservatørar
 • Sak 4.      Godkjenna årsmelding for 2018
 • Sak 5.      Godkjenna resultatrekneskap og balanse for 2018  
 • Sak 6.      Gjera vedtak om disponering av overskot
 • Sak 7.      Endring av godtgjersle til styret og valnemnd
 • Sak 8.      Fastsetja godtgjersle til styret og valnemnd
 • Sak 9.      Fastsetja godtgjersle til revisor
 • Sak 10.    Velja styre og styreleiar
 • Sak 11.    Velja revisor
 • Sak 12.    Velja valnemnd etter forslag frå styret
 • Sak 13.    Tilpassing til krav om selskapsmessig skilje

Saksdokumenta vert utlagt til gjennomsyn på Kraftlaget sitt kontor og på heimesida frå 03.05.2019. Medlemmer kan få tilsendt saksdokumenta dersom ein ber om det.

Alle medlemmer vil få innkalling og sakliste tilsendt. For å lette registreringsarbeidet må innkallingsbrevet takast med på årsmøtet. Ynskjer du å gje frå deg fullmakt til andre må du fylla ut og signere på skjemaet nedst på innkallinga.

Alle medlemmer vert med dette innkalla til møtet.

 

For styret i Finnås Kraftlag SA

Torleiv Fylkesnes

Styreleiar