lynghei

Skulle eit avbrot vara svært lenge, dvs meir enn 12 timar, har du krav på erstatning frå oss for dei ulempene straumstansen påfører deg.

Ulempeserstatning

Styresmaktene har definert eit "svært langvarige avbrot" å vara i meir enn 12 timar. Dei har vidare gruppert svært langvarige avbrot inn i tre kategoriar, med desse erstatningssatsane:

a) Kr. 600,- for avbrot til og med 24 timer,
b) kr. 1.400,- for avbrot over 24 timer til og med 48 timer,
c) kr. 2.700,- for avbrot over 48 timer til og med 72 timer.

For avbrot ut over 72 timar skal det ytast eit tillegg på kr. 1.300 for kvar nye påbegynte tjuefiretimars periode avbrotet varer.

Kravet må framjast til oss innan rimeleg tid etter avbrotet, helst innan 14 dagar, og kan meldast via det elektroniske skjemaet som du finn nedst på sida og som kan sendast inn via nettet eller på skjemaet du finn her (DOC, 39KB) som kan skrivast ut og leverast eller sendast til Bømlo Kraftnett AS.

Føresetnaden for å få erstatning er at me som nettselskap kjende til eller burde ha kjent til avbrotet.

Erstatningsplikta gjeld og fritidsbustader. For fritidsbustader kan eit samla årleg krav ikkje overstiga forventa innbetalt nettleige for inneværande år. Forventa innbetalt nettleige er forventa årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldande sats for energileddet, i tillegg til fastleddet.

Avbrotet gjeld bustadhus, kryss ja eller nei  
Avbrotet gjeld fritidshus, kryss ja eller nei  
Avbrotet gjeld naust, kryss ja eller nei