lynghei

Skulle eit avbrot vare svært lenge, dvs meir enn 12 timar, har du krav på erstatning frå oss for dei ulempene straumstansen påfører deg.

Ulempeserstatning

Styresmaktene har definert eit "svært langvarige avbrot" til å vare i meir enn 12 timar. Dei har vidare gruppert svært langvarige avbrot inn i to kategoriar, med desse erstatningssatsane:

a) for hushaldning: Kr. 500,- for avbrot på 12 timar og deretter kr. 40,- pr. time.
b) for fritidsbustadar: kr. 125,- for avbrot på 12 timer og deretter kr. 10,- pr. time.

Kompensasjonen kan ikkje vera større enn forventa innbetalt nettleige inneverande år. Forventa innbetalt nettleige er forventa årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldande sats for energileddet i tillegg til fastleddet. Sluttbrukar som sjølv er skyld i avbrotet har ikkje krav på kompensasjon. Me skal betale ut erstatninga automatisk utan at det er framsett krav innan 12 veker etter at straumen var tilbake.

Føresetnaden for å få erstatning er at me som nettselskap kjende til eller burde ha kjent til avbrotet.

Link til forskrifta som omhandlar dette