utsnitt Fylkesnes

Reglane for forbruksavgift i korte trekk:

  • Hushald- og næringskundar betalar generelt full avgift på 16,13 øre/kWh (eks. mva.).
  • Bedrifter med næringskode 5 - 33 (SN2007) betaler redusert avgift på 0,505 øre/kWh (eks. mva).
  • Redusert avgift gjeld berre for forbruk i sjølve produksjonsprosessen.
  • I nokre særtilfelle gis det fritak frå forbruksavgift, dette er nærmare forklart her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/om/elektrisk-kraft/ 
  • Alt forbruk som ikkje brukast i produksjonsprosessen reknast som brukt til administrasjon.
  • Forbruk til administrasjonsbygg skal belastast med full forbruksavgift.
  • Når fleire typar verksemder ligg bak same målar skal det foretas ei fordeling på dei ulike avgiftssatsane.
  • Kunden må på eige skjema (PDF, 55KB) dokumentere retten til redusert avgift.
  • Kunden må på eige skjema (PDF, 49KB) dokumentere retten til avgiftsfritak.
  • Bedriftene er sjølve ansvarlege overfor Toll- og avgiftsdirektoratet for å betale korrekt avgiftssats.

Nærare informasjon finn du på www.skatteetaten.no.

Om de meiner å ha rett på avgiftsfritak eller avgiftsreduksjon, må de sende inn skjema ”eigenfråsegn om rett til redusert forbruksavgift”, eller ”eigenfråsegn og rett til fritak av forbruksavgift”. Me minner om at det ikkje er høve til å krevje redusert avgift tilbake i tid.

Ved spørsmål om forbruksavgift,  ta kontakt med Vibeke O. Vea (klikk på namnet).

Skjema for å dokumentera rett til redusert avgift finn du her ... (PDF, 55KB)

Skjema for å dokumentera fritak for forbruksavgift finn du her ... (PDF, 49KB)