snøklokker

Elektrisitetsleveransen består av to delar, ein monopolregulert del (nettselskap) og ein konkurranseutsett del (kraftleverandørar). Dette inneber at kundar må inngå avtale både med det lokale nettselskapet og med ein kraftleverandør.

Inntil du har valt deg kraftleverandør er nettselskapet pliktig til å levera deg kraft på dyrare vilkår enn normalt. Denne leveransen vert kalla ”leveringsplikt” og er kun meint som ei midlertidig ordning.

Prisinga av leveringspliktig kraftleveranse er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) dei første 6 vekene og skal ikkje overstiga områdeprisen på Nord Pool Spot pluss 6,25 øre/kWh inkl. mva. Etter dei første seks vekene opererar Finnås Kraftlag prisen på leveringspliktig leveranse slik:

Ventetariff (0 tom. 6 veker) = Forbruksvegd spotpris + 6,25 øre/kWh inkl. mva
Ventetariff (Fom. 7 veker ) = Forbruksvegd spotpris + 11 øre/kWh inkl. mva

Finnås Kraftlag sender jamnleg ut brev/påminning til nettkundar som ikkje har vald straumleverandør.

Gå til strompris.no der du vil kunne samanlikna tilbod frå kraftleverandører som tilbyr kraft i den kommunen du bur.