Bilde sjø og holmar

Medlemskap løner seg

Som medlem har du rett til å få del i overskotet i laget. Inntil 35% av det årlege overskotet kan nyttast til etterbetaling til medlemene. Kor stor etterbetaling du får, er avhengig av kor mykje du handla med laget siste året.

Medlem

Medlemskap i samvirkelaget Finnås Kraftlag SA er frivillig. Både personar og bedrifter kan vera medlem i Kraftlaget. Vilkåret for å bli medlem er at ein kjøper tenester frå Kraftlaget. Vidare må privatpersonar vera busette i forsyningsområdet. For verksemder, lag og organisasjonar gjeld at dei må har forretningsadresse i forsyningsområdet.

Rettar og plikter som medlem

Medlemsinnskotet er kr 300,-

Alle medlemene har rett til å delta i styringa av laget ved å møta og røysta på årsmøtet. På årsmøtet har kvar medlem èi røyst.

Årsmøtet skal velja eit styre med seks medlemer, av desse ein styreleiar. Begge kjønn skal vera representerte. Styreleiaren blir vald for eitt år om gongen, styremedlemmene for to år. Dei tilsette vel sin representant, og Bømlo kommune peikar ut sin observatør til styret.

Meld deg inn!