Kvinne som lader elbil

Redusert nettleige frå 01.03.2023

Redusert nettleige

Me har nå levd med den nye nettleigemodellen som vart innført frå 1/7-22 og har fått erfaringstal og innsikt i korleis modellen påverkar våre inntekter. Bømlo kraftnett har ei effektiv drift og styret finn rom for å sette ned nettleiga frå 1. mars 2023. Det er gledeleg at selskapet finn rom for å sette ned nettleiga i ei tid der alle andre kostnadar aukar. Me håpar reduksjonen kan bli langvarig, men fleire faktorar påverkar vår drift og me må jamnleg vurdere og tilpasse satsane. Kort oppsumert reduserer me kapasitetsledda med kr. 1 200,- pr. år og energileddet med 6 øre/kWh. For ein husholdningskunde med eit forbruk på 20 000 kWh/år betyr dette kr. 2 400,- i reduserte årlege utgifter til nettleige.

Fleire ledd
Nettleiga består av eit kapasitetsledd og eit energiledd. Kapasitetsleddet er delt inn i fleire trinn. Kva trinn du hamnar i, vert bestemt av snittverdien av dei tre høgaste timesverdiane, henta frå tre ulike døgn i månaden ein vert fakturert for. Døgnmaks er den timen i døgnet der ein har brukt mest straum.

Kapasitetsledd:
Trinna er delt inn inn slik. Første trinn 0-2 kilowatt, neste 2-5 kilowatt, så 5 kilowatt per trinn opp til 25 kilowatt. Deretter er trinna delt inn med 25 kilowatt per trinn. Det er forventa at dei fleste kundanae våre vil variere mellom trinna 2-5 og 5-10 kilowatt.
 

Energiledd:
Det vil vera ein pris på dagtid og ein lågare pris om natta (klokken 22.00 - 06.00). Elavgifta som blir tatt inn saman med nettleiga vert fastsett av Stortinget.
Du finn informasjon om kor mykje straum (kW) du brukar i gjennomsnitt ein time ved å logge deg inn på Mi Side og gå inn på "Effektkurver". Nokon kraftomsettarar tilbyr og kundar å vise denne informasjonen via eigne appar.

Faktura for ny nettleige vil bestå av desse elementa: 
Kapasitetsledd (kr /mnd)+ Energiledd dagtid (øre/kWh) + Energiledd nattestid (øre/kWh)
I tillegg kjem elavgift og moms som betalast til staten. 

Årsforbruket avgjer nettleigemodell

Bedriftskundar med årleg forbruk over 100 000 kWh vil frå nyttår få effektmålt nettleige, uavhengig av størrelsen på anleggets hovudsikring.

Prisar for nettleige gjeldande frå 01.03.2023

Prisliste for kapasitetsledd privatkundar

Kapasitetsledd hushaldning

Pris energiledd privatkundar

Energiledd hushaldingskundar

 

For komplett tariffinformasjon, sjå vedlegg: 

Tariffar gjeldande frå 1. mars 2023 (PDF, 190KB)

Tariffar gjeldande frå 1. januar 2023 (PDF, 178KB)

 

Frå 1. juli 2022 er reglane for utforming av nettleige endra og Bømlo Kraftnett har difor innført ny nettleigemodell. Føremålet med å innføre ny modell er å oppnå ei betre utnytting av straumnettet ved å jamne ut toppane og fordele forbruket over døgnet. Endringa av modell skal i utgangspunktet ikkje medføre auka nettleigeinntekter til Bømlo Kraftnett AS, men tvert imot på sikt vera med å halde nettleiga lågast mogleg. Modellen medfører likevel ei omfordeling av kven som betaler mest og minst for bruk av nettet. For dei fleste av våre hushaldskundar vil det bety at om ein er flink til å tilpasse forbruket, kan ein redusere si eiga nettleiga samanlikna med andre som ikkje tilpassar seg. Kundar som ikkje tilpassar seg og har høge enkelttimar, vil oppleve ein auke.

Spørsmål og svar om ny nettleigemodell: