strandnellik

Tariffar gjeldande frå 01.januar 2019 (PDF, 99KB)

Nettleigekostnadene er hovudsakleg knytta til investering, drift og vedlikehald, måling, fakturering, kundeservice og vaktberedskap. Finnås Kraftlag SA har vaktordning døgnet rundt, heile året og er klar til å rykkje ut om det oppstår feil. 

Me e’ der når nåke skjer !

 

Det er NVE (Noregs vassdrag og energidirektorat) som avgjer kor mykje Finnås Kraftlag samla kan ta inn i nettleiga (inntektsramme). Tariffen er rekna ut med utgangspunkt i denne inntektsramma.


Kundegruppe Privat
TariffbeskrivingTariffFastprisEnergipris øre/kwhMerknad
Vegljos og liknandeH1604,-53,91Vedlikehald etter medgått arbeid og materiell
Hushald, fritidshus, rorbu m.m.H43125,-49,41Maks inntakssikr. 80A
Mindre anlegg (forbruk < 1000 kWh)H51200,-242Maks inntakssikr. 25A

Prisar inkl. bidrag til energifondet (ENOVA), forbruksavgift, mva. 


 

Kundegruppe Næring
TariffbeskrivingTariffFastpris pr årEnergipris øre/kwhEffekt vinter kr/kW/mndEffekt sommar kr/kW/mndMerknad
Med effektmålingT310.800,-13,507152< 100 kW
Med effektmålingT310.800,-13,505938 100-200 kW
Med effektmålingT310.800,-13,503815 > 200 kW
Utan effektmålingT43300,-24,40--Maks inntakssikr.125A/230V
Utan effektmålingT43300,-24,40--80A/400V

Prisar eks. forbruksavgift og mva. (ENOVA er innarbeidd i fastledd)
 Finnås Kraftlag tilbyr tidsdifferensierte tariffar med bindingstid på heile år (12 mnd) for alle tariffar.

 

Avgifter:

Forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet, vert endra frå 01.01.2013. For hushaldsforbruk skal påslaget utgjere 1 øre/kWh. For andre sluttbrukarar enn hushald skal påslaget utgjera 800 kr/år per målepunkt-ID.  Avgifta på 800 kr er innarbeid i fastleddet på tariffen. Forbruksavgifta vert redusert til 15,83 øre/kwh eks mva. Meirverdiavgifta er 25%. 

Oppmøte- / opningsgebyr ved betalingsmisleghald

Dersom anlegg vert kopla frå pga betalingsmisleghald, må kunden dekke dei reelle kostnadene med stenginga (oppmøte-/opningsgebyr), minimumsgebyr kr. 1000 avgrensa opp til kr 1500,- i normal arbeidstid, og kr 2500,- utanom normal arbeidstid. Minimumsgebyr vert nytta ved fjerntilkopling.

Rett til å krevje utbetaling ved svært langvarige avbrot :

Som kunde har du rett til å krevje utbetaling ved svært langvarige avbrot, jfr § 9A-2 i kontrollforskrifta.

Svært langvarige avbrot er definert som avbrot som varer i meir enn 12 timar, og storleiken på beløpet er:
a)    Kr 600 for avbrot til og med 24 timar,
b)    Kr 1.400 for avbrot over 24 timar og til og med 48 timar
c)    Kr 2.700 for avbrot over 48 timar til  og med 72 timar.

For avbrot ut over 72 timar skal ein gje eit tillegg på kr 1.300,- for kvar nye påbegynt 24-timars periode som avbrotet varer.