Bilde som viser høgspentlinjer

Nettleige frå 01.01.2024

Fleire ledd
Nettleiga består av eit kapasitetsledd og eit energiledd. Kapasitetsleddet er delt inn i fleire trinn. Kva trinn du hamnar i, vert bestemt av snittverdien av dei tre høgaste timesverdiane, henta frå tre ulike døgn i månaden ein vert fakturert for. Døgnmaks er den timen i døgnet der ein har brukt mest straum.

Kapasitetsledd:
Trinna er delt inn inn slik. Første trinn 0-2 kilowatt, neste 2-5 kilowatt, så 5 kilowatt per trinn opp til 25 kilowatt. Deretter er trinna delt inn med 25 kilowatt per trinn. Det er forventa at dei fleste kundanae våre vil variere mellom trinna 2-5 og 5-10 kilowatt.
 

Energiledd:
Det vil vera ein pris på dagtid og ein lågare pris om natta (klokken 22.00 - 06.00). Elavgifta som blir tatt inn saman med nettleiga vert fastsett av Stortinget.
Du finn informasjon om kor mykje straum (kW) du brukar i gjennomsnitt ein time ved å logge deg inn på Mi Side og gå inn på "Effektkurver". Nokon kraftomsettarar tilbyr og kundar å vise denne informasjonen via eigne appar.

Faktura for ny nettleige vil bestå av desse elementa: 
Kapasitetsledd (kr /mnd)+ Energiledd dagtid (øre/kWh) + Energiledd nattestid (øre/kWh)
I tillegg kjem elavgift og moms som betalast til staten. 

Årsforbruket avgjer nettleigemodell

Bedriftskundar med årleg forbruk over 100 000 kWh vil frå nyttår få effektmålt nettleige, uavhengig av størrelsen på anleggets hovudsikring.

Prisar for nettleige gjeldande frå 01.01.2024

Prisliste for kapasitetsledd privatkundar

Kapasitetsledd hushaldning

Pris energiledd privatkundar

Tabell over energiledd 2024

 

For komplett tariffinformasjon, sjå vedlegg: 

Tariffar gjeldande frå 1. januar 2024 (PDF, 181KB)

Tariffar gjeldande frå 1. mars 2023 (PDF, 190KB)

 

Spørsmål og svar om ny nettleigemodell: