Kvinne som lader elbil

Endringa inneber ei omfordeling av kostnadane, der kundar som belaster straumnettet hardast, må betale meir enn kunder med lågt jamnt forbruk. Kunder som jamnar ut forbruket og ikkje set på alle elektriske apparat samtidig, kan med den nye modellen påverke nettleigekostnaden i positiv retning.

Bømlo Kraftnett sine inntekter  frå nettleiga skal vera vera like sjølv om modellen er endra. På grunn av høge kraftprisar aukar beløpet ein har lov til å ta inn via nettleiga samtidig som me innfører ny modell. Når ein reknar med rabatten som styret har vedtatt vert inntektene/nettleiga reduserte med  heile 12 millionar kroner (inkl.mva ) i høve til det ein har lov til å ta inn . Alle som er medlemmer i Finnås Kraftlag mottar også kjøpsutbytte på nettleiga. I 2022 har ein vedtatt å gi eit samla kjøpsutbytte til medlemmene på 12,5 millioner kroner.

Slik blir ny nettleige og prisar gjeldande frå 01.07.2022

Ny nettleige
Ny nettleige vil bestå av eit kapasitetsledd og eit energiledd. Kapasitetsleddet erstattar dagens fastledd og er delt inn i fleire trinn. Kva trinn du hamnar i, vert bestemt av snittverdien av dei tre høgaste timesverdiane, henta frå tre ulike døgn i månaden ein vert fakturert for. Døgnmaks er den timen i døgnet der ein har brukt mest straum.

Kapasitetsledd:
Trinna er delt inn inn slik. Første trinn 0-2 kilowatt, neste 2-5 kilowatt, så 5 kilowatt per trinn opp til 25 kilowatt. Deretter er trinna delt inn med 25 kilowatt per trinn. Det er forventa at dei fleste kundanae våre vil variere mellom trinna 2-5 og 5-10 kilowatt.
 

Energiledd:
Det vil vera ein pris på dagtid og ein lågare pris om natta (klokken 22.00 - 06.00). Elavgifta som blir tatt inn saman med nettleiga vert fastsett av Stortinget.
Du finn informasjon om kor mykje straum (kW) du brukar i gjennomsnitt ein time ved å logge deg inn på Mi Side og gå inn på "Effektkurver".

Faktura for ny nettleige vil bestå av desse elementa: 
Kapasitetsledd (kr /mnd)+ Energiledd dagtid (øre/kWh) + Energiledd nattestid (øre/kWh)
I tillegg kjem elavgift og moms som betalast til staten. 

Årsforbruket avgjer nettleigemodell

Bedriftskundar med årleg forbruk over 100 000 kWh vil frå nyttår få effektmålt nettleige, uavhengig av størrelsen på anleggets hovudsikring. Denne kundegruppa får og ta del i rabattordninga som styret har vedtatt.

Priser for ny nettleige gjeldande frå 01.07.2022

Prisliste for kapasitetsledd privatkundar

Kapasitetsledd privatkundar

Pris energiledd privatkundar

Energiledd privatkundar

 

For komplett tariffinformasjon, sjå vedlegg: 

Tariffar Gjeldande frå 1. juli 2022 (PDF, 186KB)

Tariffar 01. januar 2022 til 30.06.2022 (PDF, 184KB)

 

Spørsmål og svar om ny nettleigemodell: