strandnellik

Tariffar gjeldande frå 01.januar 2021 (PDF, 170KB)

Tariffer gjeldande frå 01.januar 2020 (PDF, 161KB)

Nettleigekostnadene er hovudsakleg knytta til investering, drift og vedlikehald, måling, fakturering, kundeservice og vaktberedskap. Finnås Kraftlag SA har vaktordning døgnet rundt, heile året og er klar til å rykkje ut om det oppstår feil. 

Me e’ der når nåke skjer !

 

Det er NVE (Noregs vassdrag og energidirektorat) som avgjer kor mykje Finnås Kraftlag samla kan ta inn i nettleiga (inntektsramme). Tariffen er rekna ut med utgangspunkt i denne inntektsramma.


Kundegruppe Privat
TariffbeskrivingTariffFastprisEnergipris øre/kwhMerknad
Vegljos og liknandeH1859 kr/kW/år54,99Det skal nyttast fotocelle. Berekna forbrukstid er 4000 timar. For anlegg utan fotocelle aukast brukstida. Målte vegljos skal nytte H4 eller H5 tariff.
Hushald, fritidshus, rorbu m.m.H43500,- kr/år53,12Maks inntakssikr. 80A v/400V og 125A v/230V
Mindre anlegg (forbruk < 1000 kWh)H51344,- kr/år268,49Maks inntakssikr. 25A

Prisar inkl. bidrag til energifondet (ENOVA), forbruksavgift, mva. 


 

Kundegruppe Næring
TariffbeskrivingTariffFastpris pr årEnergipris øre/kwhEffekt vinter kr/kW/mndEffekt sommar kr/kW/mndMerknad
Med effektmålingT312.800,-13,508154< 100 kW
Med effektmålingT312.800,-13,507746 100-200 kW
Med effektmålingT312.800,-13,504819 > 200 kW
Utan effektmålingT43600,-24,81--Maks inntakssikr. 80A v/400V og 125A v/230V
Vegljos utan målarT1800,-26,3kr. 687,- pr kW/år-Det skal nyttast fotocelle. Berekna forbrukstid er 4000 timar. For anlegg utan fotocelle aukast brukstida. Målt veglys nyttar T3 eller T4 tariff.

Prisar eks. forbruksavgift og mva. (ENOVA er innarbeidd i fastledd)
 Finnås Kraftlag tilbyr tidsdifferensierte tariffar med bindingstid på heile år (12 mnd) for alle tariffar.

 

Avgifter:

For hushaldstariffar er avgiftene inkludert i nettleiga. For næringstariffane kjem avgifter i tillegg med fylgjande satsar: Forbruksavgift 16,69 øre pr. kWh eks. mva. Forbruk til direkte produksjon har ei redusert forbruksavgift på 0,546 øre/kWh. Meirverdiavgift 25 %. Me tek atterhald om endringar i offentlege avgifter. Eventuelle endringar i offentlege avgifter vil gi tilsvarande endring i nettleigetariffen.
Forskrift om energifondet vert endra frå 01.01.2013. For hushald skal påslaget utgjere 1 øre/kWh. For andre sluttbrukarar enn hushald skal påslaget utgjera 800 kr/år per målepunkt-ID. Avgifta på 800 kr er innarbeid i fastleddet til næringskundar.

Oppmøte- / opningsgebyr ved betalingsmisleghald

Dersom anlegg vert kopla frå pga betalingsmisleghald, må kunden dekke dei reelle kostnadene med stenginga (oppmøte-/opningsgebyr), minimumsgebyr kr. 1000 avgrensa opp til kr 1500,- i normal arbeidstid, og kr 2500,- utanom normal arbeidstid. Minimumsgebyr vert nytta ved fjerntilkopling.

Utbetaling ved svært langvarige avbrot :

Som kunde har du rett på utbetaling ved svært langvarige avbrot, jfr § 9A-2 i kontrollforskrifta.

Svært langvarige avbrot er definert som avbrot som varer i meir enn 12 timar, og storleiken på beløpet er:
a)    Kr 600 for avbrot til og med 24 timar,
b)    Kr 1.400 for avbrot over 24 timar og til og med 48 timar
c)    Kr 2.700 for avbrot over 48 timar til  og med 72 timar.

For avbrot ut over 72 timar skal ein gje eit tillegg på kr 1.300,- for kvar nye påbegynt 24-timars periode som avbrotet varer.

For fritidsbustadar skal ikkje utbetalinga overstige forventa innbetaling av nettleige.