gravemaskin med linjer i lufta over

 

 

Bømlo Kraftnett AS
Tlf  53428930
E-post: firmapost@bomlo-kraftnett.no

 
Eller besøk oss:
Hollundsdalen 1
5430 Bremnes

Brot og skadar på straumkablar kan få store konsekvenser for både menneske og utstyr. I tillegg til dei materielle skadane og det at deler av samfunnet vert utan straum, er faren for skade på menneske stor. Dette gjeld spesielt ved høgspent. Difor må alle som skal utføra eit gravearbeid be om graveløyve.

Det er ulike metodar for å melde frå om graving, men den raskaste for vår del er å melde frå direkte til Bømlo Kraftnett AS. Merk at det er fleire kabeletatar og desse må og varslast.

Førespurdnad om graveløyve skal rettast til Bømlo Kraftnett AS, helst innan tre dagar før arbeidet skal settast i verk. Ta kontakt på firmapost@bomlo-kraftnett.no, telefon 53 42 89 30 eller kom innom kontoret vårt i Hollundsdalen 1. 

Viss førespurdnaden vert sendt elektronisk, må det ligga ved kart over graveområde, og gjerne ei lita skildring av kva som skal gjerast. 

For dei som nyttar tenestene til Geomatikk for søknad om graveløyve, vil Bømlo Kraftnett AS få oversendt, og handsama søknaden. Me vil likevel tilrå at det vert sendt ein kopi av førespurdnaden til oss.

Dersom graveløyve ikkje er gitt, kan den som utfører eit arbeid, verta erstatningspliktig for skadar som vert påført dei elektriske anlegga, samt avbrotskostnadar (KILE kostnadar).

Om ein kjem i kontakt med kraftlinjer og kablar med anleggsmaskinar eller anna utstyr, kan dette medføra livsfare!

Sjå forøvrig sida «Arbeide/grave nær nettanlegg»