Om du har planar om å tilknyte nytt forbruk eller produksjon over 1 MW, eller treng utvida totalkapasiteten til over 1 MW, må me i Bømlo Kraftnett ha informasjon om prosjektet og ein søknad om dette.

Me vil overføre søknaden/opplysningane vidare til FAGNE som utan unødig opphold skal vidareformidle søknaden til Statnett.

NB! Det er lite eller ingen effekt tilgjengeleg før etter 2027. Det er difor spesielt viktig å sende inn søknad slik at ditt prosjekt hamnar i køen saman med andre prosjekt i Sunnhordlandsregionen.

Bømlo Kraftnett er ansvarleg for å avklare om det er forsvarleg å tilknyte kunden, eller om nettet først må forsterkast. I denne prosessen må me avklare med Fagne og Statnett om kunden kan tilknyttast nettet. For tida er det spesielt Statnett som har kapasitetsutfordringar fram til ca. 2027-2028 då ny linje frå Mauranger til Gismarvik skal vera på plass.

Når skjemaet er korrekt og fullstendig utfylt og mottatt av Fagne som administrerar køen, vert dette rekna som eit første varsel om reservasjon av effekt. Kunden vil bli plassert i ein kø basert på modenheitkriteria til Fagne (som me i Bømlo Kraftnett og forheld oss til). Sjå vedlagt fil der Fagne sine kriteria er gjengitt. Kunden forpliktar seg til å informere Bømlo Kraftnett ved endringar i framdriftsplan eller planlagt effekt. Bømlo Kraftnett vil då formidle dette vidare til Fagne/Statnett.

Bruk skjemaet nedanfor til å sende inn nødvendig informasjon.

Ta kontakt med Ståle Mæland ved spørsmål.

Lykke til med ditt prosjekt!

Generelle kriterier og betingelser for køordningen er forklart på Fagne si nettside og på vedlagte dokument (PDF, 130KB).

www.fagne.no.

Forespørsel nettkapasitetSøknaden gjeld
     

Er eigedomen regulert til formålet?
 


Bømlo Kraftnett er underlagt offentleglova, som betyr at omverden kan be om innsyn i dokumenter. Kunden må informere oss om noko av informasjonen er unntatt offentlig innsyn.


Ein må leggje ved følgjande vedlegg:

  • tabell/graf som viser profilen på forbruket/produksjonen gjennom året og eventuell opptrapping av volum til ønska oppnådd kapasitet
  • tabell som viser økningen i forbruk/produksjon år til år fram til planeane er realisert