Nettselskapa si samla inntekt vert bestemt av myndigheitene gjennom årlege inntektsrammer, og vil ikkje bli påverka av ny prismodell. Drift, vedlikehald og utbygging av straumnettet i Norge kostar årleg rundt 27 milliarder kroner. Denne rekninga vert dekka av brukerane av nettet. Ved å utnytta kapasiteten i nettet smartare, kan me halda nettleiga llågast mogleg for straumkundane over tid ved at ein slepp å investere i nytt nett før det strengt tatt er nødvendig.