Nett

Nettleige 2018

Nettleige-tariffane for 2018 er klar. Full oversikt over tariffar finn du her >>>

Kakediagrammet nedanfor viser kor stor del av nettleiga som går til Finnås Kraftlag og kor stor del som går til avgifter og overliggende nett.

 


Ny straummålar

Snart får du ny automatisk straummålar (AMS). Myndigheitene har bestemt at alle skal få ny straummålar, og på Bømlo startar utrullinga i november 2017. Den nye målaren skal gjera det ENKLARE og TRYGGARE å vera straumkunde. Den er SMARTARE og registrerar straumforbruket kontinuerleg. 

http://ams.nett.finnas-kraftlag.no


 Viktig avtale signert - nye straummålarar

Innan 01.01.2019 skal alle kundane våre få installert ny automatisk straummålar. 21.12.2015 signerte Finnås Kraftlag kontrakt om leveranse av slike målarar med Koreanske Nuri Telecom. Me har og signert kontrakt om installasjon av målarane med firmaet OneCo. Innbyggjarane i Bømlo vil få besøk av montørar frå dette firmaet i løpet av perioden 2017-2018.

Finnås kraftlag er med i eit stort felles samarbeidsprosjekt som vert kalla SORIA, og som omfattar 29 selskap og 700.000 målarar. SORIA har delt ut oppdrag til ein samla verdi på 1,4 milliardar.

Meir informasjon om nye straummålarar finn du her >>>


Informasjon ved straumbrot

Frå tid til annan skjer det at me får uventa straumbrot.Klimaorskarane spår meir ekstremvær i framtida, og kundane våre må vera førebudde på at det kan oppstå situasjonar med lengre straumbrot.

Me lever i eit informasjonssamfunn og veit at kundane våre ynskjer rask og kontinuerleg informasjon. Når det oppstår straumbrot prøver Finnås Kraftlag å nå ut med informasjon via facebook, heimeside og SMS. For å få meldingar på sms er det viktig at me har oppdaterte kundedata og korrekte mobilnummer. Difor er det flott om du loggar deg inn på «Mi side» på heimesida vår www.finnas-kraftlag.no, og sjekkar at me har korrekte kundedata registrert på deg.


«MI SIDE» er blitt ny og betre

Det er innført nye tenester og du får meir informasjon om kundeforholdet ditt. Pålogging til Mi Side finn du no i den lyseblå fana oppe til høgre på sida vår.

 Les meir om MI SIDE ...


Velkommen til Finnås Kraftlag Nett

Du finn all informasjon om nett, som f.eks. målaravlesing, straumstans og feilmeldingar her på nett.finnas-kraftlag.no

Dette p.g.a. NVE ( Norges vassdrags- og energidirektorat) sine krav til nettselskapa om utforming av heimeside (nøytralitetskrav).

Desse krava gjer at du ikkje finn lenke tilbake til www.finnas-kraftlag.no.


1. desember; tid for målaravlesing

Målaravlesinga er kvar månad, og avlesinga kan du melda til oss på følgjande måtar:

Telefon 800 68 108800 68 108, via SMS eller "Mi side" oppe til høgre på nettsida her.

Hugs at kundenr. skal ha 8 siffer og målarnr. 6 siffer. Legg til nullar framfor dine siffer, slik at antall siffer vert korrekt.

Les meir om målaravlesing her...


Erstatning ved langvarig straumstans

I samband med ekstremværet Nina har mange av kundane våre på eit tidspunkt vore utan straum. Dersom straumen hos deg har vore borte i over 12 timar samanhengande kan du søke om erstatning.

Du kan lese meir om ulempeserstatninga på heimesida vår >>> 

Søknadsskjema finn du her >>> 

     
 Frå Søra Sele  Frå Katla  Frå Katla

 


Hogging langs lågspentlinjene i Langevågsområdet

Hogging langs lågsepntlinjene i desse trafokretsane: Andal, Vorlandsvåg, Vorland, Vorland vassverk, Hillestveitfeltet s, Hillestveitfeltet n, Bømlo Aldersheim.


Melding om gravearbeid

For å betra leveringstryggleiken i straumnettet på Foldrøy, og for å frigjera traséar for bygging av ny veg Stokkabekken – Siggjarvåg, må Finnås Kraftlag grava grøft for ein ny høgspentkabel mellom transformatorane Foldrøy aust og Foldrøyfeltet nord.
Oppstart vert i løpet av veke 48.  Les meir og sjå kartskisse ...


Har du problem med levering av målaravlesing på den automatiske telefonsvararen?

Problem med levering av målarstand på den automatiske telefonsvararen kan skuldast at du manglar nokre siffer i kunde- og målarnummer.

Hugs at kundenummer skal ha 8 siffer, og målarnummer skal ha 6 siffer. Foran nummeret du har på oblaten legg du til talet 0 så mange ganger som trengs for at du totalt får henholdsvis 8 siffer i kundenummeret og 6 siffer i målarnummeret.


Målaravlesing den første i kvar månad

Me har månadleg avrekning. Kundar som ikkje les av målaren kvar månad vil få eit stipulert forbruk.

Du kan nytta deg av gratis telefon 800 68 108800 68 108, sms eller internett (Mi side).  Les meir her >>>

Du finn alle opplysningane du treng på oblaten me har sendt deg.

Finnås Kraftlag har månadleg avrekning. Kundar som ikkje les av målaren kvar månad vil få eit stipulert  forbruk.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Kraftlagsdatoen