Nett

Straumstans torsdag 11.mai

På grunn av ombygging i lågspentnettet vert det straumstans for kundar knytt til trafo Røyksund Sør, torsdag 11.mai frå kl 0930-1400. Nettet må heile tida reknast som spenningsførande då straumen vert tilkopla utan nærare varsel. Me seier oss leie for umaken! 


Skogrydding

Finnås Kraftlag minnar om at det no vil pågå skogshogst i lågspentnettet i områda Rubbestadneset, Stangervåg, Aga, Agasøster og Rolfsnes.
Det pågår samstundes plukkhogst langs høgspentlinjene i heile forsyningsområdet.
Det vil bli rydda i hagar og på dyrka mark. For øvrig må grunneigarane ta vare på virket. Spørsmål kan rettast til Finnås Kraftlag, tlf. 53 42 89 00.


Nettleiga vert redusert i 2017

Nettleige-tariffane for 2017 er klar. Me er glad for at me i år har høve til å redusere tariffen noko, dette tiltross for auke i forbruksavgifta og 19% auke i kostnad for overliggende nett.

For privatkundar vert det reduksjon på 3,77 øre/kWh, for ein husstand med normalforbruk utgjer dette kr. 754,-. Næringstariffane vert ytterlegare reduserte. Full oversikt over tariffar finn du her >>>

Kakediagrammet nedanfor viser kor stor del av nettleiga som går til Finnås Kraftlag og kor stor del som går til avgifter og overliggende nett. Klikk på diagrammet for større versjon.

 


 

 

Skoghogst

Finnås Kraftlag startar no med skoghogst for å rydde langs linjenettet. Det vert hogd systematisk i område frå Mækjebakken til Ekornsæter, Innvær, Brukbakken og Rubbestadneset Sør. Det vil bli rydda i hagar og på dyrka mark. For øvrig må grunneigarane ta vare på virket. Spørsmål kan rettast til Finnås Kraftlag, tlf 53 42 89 00


Streiken i Finnås Kraftlag er over, 8.11.2016

I kveld vart partane einige, og dei streikande vil vera tilbake i normalt arbeid frå i morgon av. Finnås Kraftlag vil prioritera arbeidsoppgåvene slik at me får gjennomført dei oppgåvene som hastar mest først.

Me ser fram til å få alle våre dyktige tilsette tilbake på jobb!

Nils Gunnar Gloppen
Elverksjef


Stor opptrapping av streiken i energibransjen (fredag 21.10)

Frå måndag 24.oktober har EL&IT og Delta varsla at dei tar ut alle medlemmane sine i streik. Dermed kan 74 energibedrifter og omlag 380 000 straumkundar bli ramma av streiken. Konflikten dreiar seg om usemje om avspaseringsordningar i samband med vakt. Energiselskapa står ovanfor tøffare rammevilkår, lågare straumprisar og store investeringar. Vår evne til omstilling og kostnadsreduksjon er viktig for kundane/eigarane våre.

Dersom partane ikkje kjem fram til ei løysing, vil Finnås Kraftlag gå inn i si 4.veke med streik. Status på det noverande tidspunkt er at ale kundar har straum, men at det dessverre er ein del kundar som ventar på å få kopla til straum og breiband på nyanlegg. Det blir søkt om dispensasjon for alle driftsutfordringar, med desse blir truleg berre innvilga dersom det er fare for liv og helse eller utilbørleg skade. Finnås Kraftlag er lei for ulempene dette medfører for kundane våre, og me gjer vårt yttarste for å redusera dei negative konsekvensane av streiken. 


Framleis streik ved Finnås Kraftlag (fredag 14.10)

Det er framleis inga løysing på konflikta mellom KS Bedrift og EL&IT/Delta. Som følgje av konflikten vert det ikkje utført nytilkopling på straum og me har redusert kapasitet på fibermontasje. Ved feil vil me søkja om dispensasjon for feilretting, men truleg blir berre tilfelle der det er fare for liv og helse innvilga. Me har også redusert kapasitet på sentralbordet under streiken. Det fine vêret har bidrege til at det har vore lite driftsforstyrringar, og alle kundane våre har straum som normalt.


Status i samband med streiken (fredag 07.10)

Det er no to veker sidan streiken i energibedriftene tok til, og dei tilsette som er organisert hos Delta og EL&IT har vore i streik sidan sist fredag. EL&IT har varsla opptrapping av streiken og 8 nye energibedrifter vil bli tatt ut i streik frå tysdag 11.oktober. Totalt vil då 38 energibedrifter med 697 tilsette vera i streik. Status på det noverande tidspunkt er at alle kundane våre har straum og breiband. Det har vore fint vêr den siste veka, og det gir normalt færre driftsforstyrringar i nettet. Me reknar med at konsekvensane av streiken etter kvart vil syna seg i større grad. Finnås Kraftlag har mellom anna fått avslag på dispensasjonssøknader for tilkopling av ein del nyanlegg. Me synes det er leit når streiken går ut over publikum, og gjer det me kan (innanfor reglane i arbeidslivet), slik at kundane våre ikkje skal bli for hardt råka.

Me minner om at feilmeldingar må meldast som normalt til vår vakttelefon 53 42 89 10 / 95 22 06 74


Status i samband med streiken, måndag 03.oktober

Det har vore ei roleg helg, utan større driftsforstyrringar i nettet og alle kundar har straum og breiband som normalt. Me minner om at Finnås Kraftlag har overordna vaktberedskap heile døgnet, også under streiken. Feil må meldast som normalt til vår vakttelefon: 53 42 89 10 / mobil: 95 22 06 74


Streik frå i dag, fredag 30.september

Partane i Energiavtale I har dessverre ikkje kome fram til semje i tariffoppgjøret i energisektoren. Streiken vert i dag trappa opp og Finnås Kraftlag og 14 andre selskap er tatt ut i streik frå kl. 07:00 i dag. I Finnås Kraftlag blir 20 personar tatt ut i streik, dette er kontortilsette og montørar som jobbar ute i felten.

Me ber om forståing for at me i streikeperioden vil ha redusert service. Det betyr at det kun er ved driftsforstyrringar der det er fare for liv og helse (også dyrehelse), og utilbørlig skade for 3.person at feil i nettet vil bli reparert. Ved andre driftsforstyrringar vil me søkje dei streikandes fagforeiningar om dispensasjon frå streiken.

Dersom det oppstår eit straumbrot, og det er fare for liv og helse, eller dyrevelferd, er det viktig at me får melding om dette.

Eventuelle feilmeldingar skal meldast som normalt til overordna vakt på tlf: 53 42 89 10 eller mobil: 95 22 06 74.

All ordinær anleggsverksemd, tilkopling av nyanlegg og ombygging av installasjonar vil dessverre måtte utsetjast til streiken er over. Det vil bli redusert bemanning på sentralbord og kundesenter, og ein må rekna med noko ventetid.

Finnås Kraftlag har beredskapsplan for handtering av streikesituasjonar og er godt rusta til å handtera ein streik i selskapet.

Me vil halda kundane våre løpende oppdatert på streikesituasjonen.

Nils Gunnar Gloppen
Elverksjef


Nokre råd dersom streiken vert ein realitet (29.09)

EL&IT og Delta har varsla opptrapping av den pågåande streiken og 20 personar hos Finnås Kraftlag vil bli tatt ut i streik frå fredag 30.09 kl.07:00.

Overordna vaktberedskap vil bli oppretthaldt sjølv om det blir streik, men montørane vil berre rette feil dersom det er fare for liv og helse.

Finnås Kraftlag har eit svært godt straumnett, og driftsforstyrringar og straumstans er heldigvis ikkje noko som skjer så ofte. Det er meldt om dårleg vêr det neste døgnet med ein del vind og fare for torevêr. I slikt vêr vil det vera litt større risiko for driftsforstyrringar.

Dersom streik vert ein realitet vil me kome med nokre generelle råd og tips i samband med streiken:

  • Hald kjøleskapet lukka så mykje som mogleg
  • Frysaren bør ikkje opnast, då dette vil framskunda tining
  • Lukk alle vindauga og ventilar slik at du held på varmen lengst mogleg
  • Radio med batteri
  • Lommelykt
  • Oljelampe/Stearinlys
  • Fyrstikker
  • Ved
  • Kokeapparat som går på gass eller raudsprit så du kan få deg varm mat.

Kontaktperson hos Finnås Kraftlag i samband med streiken er Elverksjef Nils Gunnar Gloppen, tlf 913 87 775 eller e-post: ngg@finnas-kraftlag.no

Feil og driftsforstyrringar i nettet må meldast som vanleg til overordna vakt på tlf 53 42 89 10 eller mobil:95 22 06 74


Fare for streik frå fredag 30.09.

Tarifforhandlingane mellom KS bedrift og arbeidstakarorganisasjonane som er part i Energiavtale I har ikkje ført fram, og EL&IT, Fagforbundet, Delta og Parat gjekk i streik 23.09. Arbeidstakar-organisasjonane har varsla opptrapping av streiken frå fredag 30.09, og då vil Finnås Kraftlag og 14 nye bedrifter bli tatt ut i streik.

Me vil ha overordna vakt, og dersom det er fare for liv og helse, eller utilbørleg skade for 3. person vil det bli søkt om dispensasjonar, slik at straumleveransen kan gjenopprettast.

Førebu deg:
Ha klar lommelykt, stearinlys, ved og liknande. Om du mistar straumen og bortfallet blir langvarig, vil me tilrå at ein ikkje opnar døra/lokket til kjøleskap/fryseboks unødvendig. Ein kan eksempelvis pakke inn fryseboksar med dyner etc for å isolera varmen ute.

Er det fare for liv og helse, eller dyrevelferd, er det viktig at me får melding om dette. Selskapet vil i slike tilfelle søkja om dispensasjon frå streiken.

Streik er eit lovleg kampmiddel som arbeidstakar-organisasjonane no nyttar seg av. Finnås Kraftlag seier oss leie for ulempa streiken eventuelt måtte medføre for kundane våre. Me vil strekkja oss langt (innanfor det som er lovleg i ein arbeidskonflikt), slik at kundane våre ikkje blir for hardt råka av streiken.

Nils Gunnar Gloppen 
Elverksjef

 

Link til pressemelding finn du her >>>


Driftsmelding 27.9.16! Straumstans trafo Myro på Goddo.

Kundar på denne trafo er dessverre utan straum. Transformatroren er defekt og må bytast. Estimert rettetid: 15:30

Oppdatering: kl15:20 var trafo bytta ut og kundar på Myro har fått straumen tilbake.


Driftsmelding 27.9.16

Me har for tida dessverre ein feil, og område/strekninga frå Ekornsæter stasjon og fram til Moster er utan straum. Feilsøking pågår. Saka vil bli oppdatert.

Oppdatering kl 10:37: Moster har no fått straumen tilbake. Område Ekornsæter til og med Håvik er framleis utan straum. Arbeidet med feilsøking held fram.

Oppdatering 10:47: Feilen er no avgrensa til området Bakken-Håvik, og Foldrøy har fått straumen tilbake. Det vil kunne bli nokre små straumbrot i samband med prøvekoplingar 

Oppdatering 11:08: Bakken til Røyksund, inkludert indre Håvik har no fått straumen tilbake. Feilen er avgrensa til ytre Håvik. Feilsøking held fram i dette området. 

Oppdatering 11:56. Feilen er lokalisert til Siggjo og alle kundane våre skal no ha fått straumen tilbake. Dersom nokon framleis er utan straum, sjekk om jordfeilbrytar og hovudsikringar er slått på. Ta kontakt med oss på vakttelefon 53 42 89 10, dersom det framleis er mørkt hos deg. Me seier oss leie for ulempa straumstansen har medført for kundane våre. 


Skogrydding

Finnås Kraftlag startar no med skogshogst i lågspentnettet frå Håvik og nordover. Det vert hogd systematisk heile Håvikområdet, samt Siggjarvåg, Bakken, Myro og Foldrøy.

Det vert samstundes starta plukkhogst langs høgspentlinjene i heile forsyningsområdet.

Det vil bli rydda i hagar og på dyrka mark. For øvrig må grunneigarane ta vare på virket.

Spørsmål kan rettast til Finnås Kraftlag, tlf. 53 42 89 00.


Nytt kontonummer

Finnås Kraftlag har fått nytt kontonummer. Det nye nummeret er 9047.11.06649, og står på fakturaen som er på veg ut til deg. Bruk det nye kontonummeret når faktura skal betalast. Dersom du gløymer deg ut og betaler til den gamle kontoen, vil ei «omnummerering» sørgje for at betalinga di likevel kjem fram. Denne ordninga gjeld berre for ein avgrensa periode, difor er det viktig at du brukar det nye kontonummeret vårt.


Viktig avtale signert - nye straummålarar

Innan 01.01.2019 skal alle kundane våre få installert ny automatisk straummålar. 21.12.2015 signerte Finnås Kraftlag kontrakt om leveranse av slike målarar med Koreanske Nuri Telecom. Me har og signert kontrakt om installasjon av målarane med firmaet OneCo. Innbyggjarane i Bømlo vil få besøk av montørar frå dette firmaet i løpet av perioden 2017-2018.

Finnås kraftlag er med i eit stort felles samarbeidsprosjekt som vert kalla SORIA, og som omfattar 29 selskap og 700.000 målarar. SORIA har delt ut oppdrag til ein samla verdi på 1,4 milliardar.

Meir informasjon om nye straummålarar finn du her >>>


Skogrydding

Finnås Kraftlag driv no med skogrydding i lågspentnettet. Oppstart vert i Langevågområdet og på Espevær.
Det vil bli rydda i hagar og på dyrka mark, for øvrig må grunneigarane ta vare på virket.

Spørsmål kan rettast til Finnås Kraftlag, tlf. 53 42 89 00.


Forbruksavgifta auka med 0,5 øre/kWh frå 1.juli 2015

Stortinget har vedteke å auke forbruksavgifta med 0,5 øre/kWh frå 1.juli 2015. Frå denne dato aukar ordinær sats på forbruksavgifta frå 13,65 øre til 14,15 øre/kWh eks.mva. Redusert sats vert uendra med 0,45 øre/kWh. 

Forbruksavgifta er ei statleg avgift, som Finnås Kraftlag er pålagt å krevje inn frå kundane våre via nettleiga. Denne avgifta vart også auka ved nyttår. Samla auke sidan 2014 er såleis 1,76 øre, dette utgjer omlag 440 kr (inkl mva) i året for eit gjennomsnittshushald


Informasjon ved straumbrot

Frå tid til annan skjer det at me får uventa straumbrot.Klimaorskarane spår meir ekstremvær i framtida, og kundane våre må vera førebudde på at det kan oppstå situasjonar med lengre straumbrot.

Me lever i eit informasjonssamfunn og veit at kundane våre ynskjer rask og kontinuerleg informasjon. Når det oppstår straumbrot prøver Finnås Kraftlag å nå ut med informasjon via facebook, heimeside og SMS. For å få meldingar på sms er det viktig at me har oppdaterte kundedata og korrekte mobilnummer. Difor er det flott om du loggar deg inn på «Mi side» på heimesida vår www.finnas-kraftlag.no, og sjekkar at me har korrekte kundedata registrert på deg.


«MI SIDE» er blitt ny og betre

Det er innført nye tenester og du får meir informasjon om kundeforholdet ditt. Pålogging til Mi Side finn du no i den lyseblå fana oppe til høgre på sida vår.

 Les meir om MI SIDE ...


Velkommen til Finnås Kraftlag Nett

Du finn all informasjon om nett, som f.eks. målaravlesing, straumstans og feilmeldingar her på nett.finnas-kraftlag.no

Dette p.g.a. NVE ( Norges vassdrags- og energidirektorat) sine krav til nettselskapa om utforming av heimeside (nøytralitetskrav).

Desse krava gjer at du ikkje finn lenke tilbake til www.finnas-kraftlag.no.


1. desember; tid for målaravlesing

Målaravlesinga er kvar månad, og avlesinga kan du melda til oss på følgjande måtar:

Telefon 800 68 108800 68 108, via SMS eller "Mi side" oppe til høgre på nettsida her.

Hugs at kundenr. skal ha 8 siffer og målarnr. 6 siffer. Legg til nullar framfor dine siffer, slik at antall siffer vert korrekt.

Les meir om målaravlesing her...


Erstatning ved langvarig straumstans

I samband med ekstremværet Nina har mange av kundane våre på eit tidspunkt vore utan straum. Dersom straumen hos deg har vore borte i over 12 timar samanhengande kan du søke om erstatning.

Du kan lese meir om ulempeserstatninga på heimesida vår >>> 

Søknadsskjema finn du her >>> 

     
 Frå Søra Sele  Frå Katla  Frå Katla

 


Hogging langs lågspentlinjene i Langevågsområdet

Hogging langs lågsepntlinjene i desse trafokretsane: Andal, Vorlandsvåg, Vorland, Vorland vassverk, Hillestveitfeltet s, Hillestveitfeltet n, Bømlo Aldersheim.


Melding om gravearbeid

For å betra leveringstryggleiken i straumnettet på Foldrøy, og for å frigjera traséar for bygging av ny veg Stokkabekken – Siggjarvåg, må Finnås Kraftlag grava grøft for ein ny høgspentkabel mellom transformatorane Foldrøy aust og Foldrøyfeltet nord.
Oppstart vert i løpet av veke 48.  Les meir og sjå kartskisse ...


Har du problem med levering av målaravlesing på den automatiske telefonsvararen?

Problem med levering av målarstand på den automatiske telefonsvararen kan skuldast at du manglar nokre siffer i kunde- og målarnummer.

Hugs at kundenummer skal ha 8 siffer, og målarnummer skal ha 6 siffer. Foran nummeret du har på oblaten legg du til talet 0 så mange ganger som trengs for at du totalt får henholdsvis 8 siffer i kundenummeret og 6 siffer i målarnummeret.


Målaravlesing den første i kvar månad

Me har månadleg avrekning. Kundar som ikkje les av målaren kvar månad vil få eit stipulert forbruk.

Du kan nytta deg av gratis telefon 800 68 108800 68 108, sms eller internett (Mi side).  Les meir her >>>

Du finn alle opplysningane du treng på oblaten me har sendt deg.

Finnås Kraftlag har månadleg avrekning. Kundar som ikkje les av målaren kvar månad vil få eit stipulert  forbruk.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Kraftlagsdatoen