Nett

Driftsmelding! Straumstans trafo Myro på Goddo.

Kundar på denne trafo er dessverre utan straum. Transformatroren er defekt og må bytast. Estimert rettetid: 15:30

Oppdatering: kl15:20 var trafo bytta ut og kundar på Myro har fått straumen tilbake.


Driftsmelding

Me har for tida dessverre ein feil, og område/strekninga frå Ekornsæter stasjon og fram til Moster er utan straum. Feilsøking pågår. Saka vil bli oppdatert.

Oppdatering kl 10:37: Moster har no fått straumen tilbake. Område Ekornsæter til og med Håvik er framleis utan straum. Arbeidet med feilsøking held fram.

Oppdatering 10:47: Feilen er no avgrensa til området Bakken-Håvik, og Foldrøy har fått straumen tilbake. Det vil kunne bli nokre små straumbrot i samband med prøvekoplingar 

Oppdatering 11:08: Bakken til Røyksund, inkludert indre Håvik har no fått straumen tilbake. Feilen er avgrensa til ytre Håvik. Feilsøking held fram i dette området. 

Oppdatering 11:56. Feilen er lokalisert til Siggjo og alle kundane våre skal no ha fått straumen tilbake. Dersom nokon framleis er utan straum, sjekk om jordfeilbrytar og hovudsikringar er slått på. Ta kontakt med oss på vakttelefon 53 42 89 10, dersom det framleis er mørkt hos deg. Me seier oss leie for ulempa straumstansen har medført for kundane våre. 


Skogrydding

Finnås Kraftlag startar no med skogshogst i lågspentnettet frå Håvik og nordover. Det vert hogd systematisk heile Håvikområdet, samt Siggjarvåg, Bakken, Myro og Foldrøy.

Det vert samstundes starta plukkhogst langs høgspentlinjene i heile forsyningsområdet.

Det vil bli rydda i hagar og på dyrka mark. For øvrig må grunneigarane ta vare på virket.

Spørsmål kan rettast til Finnås Kraftlag, tlf. 53 42 89 00.


Nytt kontonummer

Finnås Kraftlag har fått nytt kontonummer. Det nye nummeret er 9047.11.06649, og står på fakturaen som er på veg ut til deg. Bruk det nye kontonummeret når faktura skal betalast. Dersom du gløymer deg ut og betaler til den gamle kontoen, vil ei «omnummerering» sørgje for at betalinga di likevel kjem fram. Denne ordninga gjeld berre for ein avgrensa periode, difor er det viktig at du brukar det nye kontonummeret vårt.


Viktig avtale signert - nye straummålarar

Innan 01.01.2019 skal alle kundane våre få installert ny automatisk straummålar. 21.12.2015 signerte Finnås Kraftlag kontrakt om leveranse av slike målarar med Koreanske Nuri Telecom. Me har og signert kontrakt om installasjon av målarane med firmaet OneCo. Innbyggjarane i Bømlo vil få besøk av montørar frå dette firmaet i løpet av perioden 2017-2018.

Finnås kraftlag er med i eit stort felles samarbeidsprosjekt som vert kalla SORIA, og som omfattar 29 selskap og 700.000 målarar. SORIA har delt ut oppdrag til ein samla verdi på 1,4 milliardar.

Meir informasjon om nye straummålarar finn du her >>>


Skogrydding

Finnås Kraftlag driv no med skogrydding i lågspentnettet. Oppstart vert i Langevågområdet og på Espevær.
Det vil bli rydda i hagar og på dyrka mark, for øvrig må grunneigarane ta vare på virket.

Spørsmål kan rettast til Finnås Kraftlag, tlf. 53 42 89 00.


Forbruksavgifta auka med 0,5 øre/kWh frå 1.juli 2015

Stortinget har vedteke å auke forbruksavgifta med 0,5 øre/kWh frå 1.juli 2015. Frå denne dato aukar ordinær sats på forbruksavgifta frå 13,65 øre til 14,15 øre/kWh eks.mva. Redusert sats vert uendra med 0,45 øre/kWh. 

Forbruksavgifta er ei statleg avgift, som Finnås Kraftlag er pålagt å krevje inn frå kundane våre via nettleiga. Denne avgifta vart også auka ved nyttår. Samla auke sidan 2014 er såleis 1,76 øre, dette utgjer omlag 440 kr (inkl mva) i året for eit gjennomsnittshushald


Informasjon ved straumbrot

Frå tid til annan skjer det at me får uventa straumbrot.Klimaorskarane spår meir ekstremvær i framtida, og kundane våre må vera førebudde på at det kan oppstå situasjonar med lengre straumbrot.

Me lever i eit informasjonssamfunn og veit at kundane våre ynskjer rask og kontinuerleg informasjon. Når det oppstår straumbrot prøver Finnås Kraftlag å nå ut med informasjon via facebook, heimeside og SMS. For å få meldingar på sms er det viktig at me har oppdaterte kundedata og korrekte mobilnummer. Difor er det flott om du loggar deg inn på «Mi side» på heimesida vår www.finnas-kraftlag.no, og sjekkar at me har korrekte kundedata registrert på deg.


«MI SIDE» er blitt ny og betre

Det er innført nye tenester og du får meir informasjon om kundeforholdet ditt. Pålogging til Mi Side finn du no i den lyseblå fana oppe til høgre på sida vår.

 Les meir om MI SIDE ...


Velkommen til Finnås Kraftlag Nett

Du finn all informasjon om nett, som f.eks. målaravlesing, straumstans og feilmeldingar her på nett.finnas-kraftlag.no

Dette p.g.a. NVE ( Norges vassdrags- og energidirektorat) sine krav til nettselskapa om utforming av heimeside (nøytralitetskrav).

Desse krava gjer at du ikkje finn lenke tilbake til www.finnas-kraftlag.no.


1. oktober; tid for målaravlesing

Målaravlesinga er kvar månad, og avlesinga kan du melda til oss på følgjande måtar:

Telefon 800 68 108800 68 108, via SMS eller "Mi side" oppe til høgre på nettsida her.

Hugs at kundenr. skal ha 8 siffer og målarnr. 6 siffer. Legg til nullar framfor dine siffer, slik at antall siffer vert korrekt.

Les meir om målaravlesing her...


Erstatning ved langvarig straumstans

I samband med ekstremværet Nina har mange av kundane våre på eit tidspunkt vore utan straum. Dersom straumen hos deg har vore borte i over 12 timar samanhengande kan du søke om erstatning.

Du kan lese meir om ulempeserstatninga på heimesida vår >>> 

Søknadsskjema finn du her >>> 

     
 Frå Søra Sele  Frå Katla  Frå Katla

 


Hogging langs lågspentlinjene i Langevågsområdet

Hogging langs lågsepntlinjene i desse trafokretsane: Andal, Vorlandsvåg, Vorland, Vorland vassverk, Hillestveitfeltet s, Hillestveitfeltet n, Bømlo Aldersheim.


Melding om gravearbeid

For å betra leveringstryggleiken i straumnettet på Foldrøy, og for å frigjera traséar for bygging av ny veg Stokkabekken – Siggjarvåg, må Finnås Kraftlag grava grøft for ein ny høgspentkabel mellom transformatorane Foldrøy aust og Foldrøyfeltet nord.
Oppstart vert i løpet av veke 48.  Les meir og sjå kartskisse ...


Har du problem med levering av målaravlesing på den automatiske telefonsvararen?

Problem med levering av målarstand på den automatiske telefonsvararen kan skuldast at du manglar nokre siffer i kunde- og målarnummer.

Hugs at kundenummer skal ha 8 siffer, og målarnummer skal ha 6 siffer. Foran nummeret du har på oblaten legg du til talet 0 så mange ganger som trengs for at du totalt får henholdsvis 8 siffer i kundenummeret og 6 siffer i målarnummeret.


Målaravlesing den første i kvar månad

Me har månadleg avrekning. Kundar som ikkje les av målaren kvar månad vil få eit stipulert forbruk.

Du kan nytta deg av gratis telefon 800 68 108800 68 108, sms eller internett (Mi side).  Les meir her >>>

Du finn alle opplysningane du treng på oblaten me har sendt deg.

Finnås Kraftlag har månadleg avrekning. Kundar som ikkje les av målaren kvar månad vil få eit stipulert  forbruk.

Lagre

Kraftlagsdatoen