Torleiv Moster skule årsmøte

Saksdokumenta vert lagt ut til gjennomsyn på Kraftlaget sitt kontor og på heimesida frå 16. mai 2023. Medlemmer kan få tilsendt saksdokumenta dersom ein ber om det.

Alle medlemmer vil få link til innkalling og sakliste tilsendt via SMS og i brev. For å lette registreringsarbeidet må brevet eller SMS med strekkode visast fram ved registrering. Ynskjer du å gje frå deg fullmakt til andre må du fylla ut og signere på fullmaktskjema.

Før den formelle delen av årsmøte startar vil prosjektleiar Nina Ingvaldsen presenterer funna i rapporten «prosjekt infrastruktur på Bømlo». Industrietablering i Norge og på Bømlo kan bli vanskeleg på grunn av mangel på kraft og nett. Finnås Kraftlag har kartlagt kva behov næringslivet på Bømlo har framover. Rapporten peikar på utfordringar knytt til auka forbruk og moglege tiltak ein kan jobbe vidare med.

Desse sakene ligg føre:

SAK 1.    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE    
SAK 2.    GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ ÅRSMØTE 11. MAI 2022    
SAK 3.    GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 3. NOVEMBER 2022    
SAK 4.    VAL AV TO PERSONAR TIL Å SKRIVA UNDER MØTEBOK OG VAL AV TO VALOBSERVATØR    
SAK 5.    GODKJENNE ÅRSMELDING FOR 2022    
SAK 6.    GODKJENNE RESULTATREKNESKAP OG BALANSE FOR 2022    
SAK 7.    GJERA VEDTAK OM DISPONERING AV OVERSKOT    
SAK 8.    FASTSETJA GODTGJERSLE TIL STYRET OG VALNEMDA 
SAK 9.    ENDRING AV GODTGJERSLE TIL STYRET OG VALNEMND    
SAK 10.  FASTSETJA GODTGJERSLE TIL REVISOR    
SAK 11.   VELJA REVISOR    
SAK 12.   VELJA STYRE OG STYRELEIAR    
SAK 13.   VELJA VALNEMND ETTER FORSLAG FRÅ STYRET

 

 

Innkalling og sakliste finn du HER (PDF, 465KB)