Nei, Finnås Kraftlag fakturerer etterskotsvis basert på avlesing av målaren. Har me ikkje   motteke målaravlesing  vert forbruket stipulert utifrå årsforbruk.