Nei, Finnås Kraftlag fakturerer etterskotsvis basert på avlesing av målaren. Har me ikkje motteke målaravlesing vert forbruket stipulert utifrå årsforbruk.