Skjema - krav om erstatning

Krav om erstatning etter langvarig straumavbrot.

Ulempeserstatning

Styresmaktene har definert eit "svært langvarige avbrot" å vara i meir enn 12 timar. Dei har vidare gruppert svært langvarige avbrot inn i tre kategoriar, med desse erstatningssatsane:

a) Kr. 600,- for avbrot til og med 24 timer,
b) kr. 1.400,- for avbrot over 24 timer til og med 48 timer,
c) kr. 2.700,- for avbrot over 48 timer til og med 72 timer.

For avbrot ut over 72 timar skal det ytast eit tillegg på kr. 1.300 for kvar nye påbegynte tjuefiretimars periode avbrotet varer.
Kravet må framjast til oss innan rimeleg tid etter avbrotet, helst innan 14.dagar.
Føresetnaden for å få erstatning er at me som nettselskap kjende til eller burde ha kjent til avbrotet.
Erstatningsplikta gjeld og fritidsbustader For fritidsbustader kan eit samla årleg krav ikkje overstiga forventea innbetalt nettleige for inneværande år. Forventa innbetalt nettleige er forventa årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldande sats for energileddet, i tillegg til fastleddet.

Alle felter merket (Obligatorisk felt) må fylles ut!

Fornamn: Dette feltet er ikke fylt ut
Etternamn: Dette feltet er ikke fylt ut
Telefon / mobiltelefon: Dette feltet er ikke fylt ut
Epostadresse: Dette feltet er ikke fylt ut
Kundenr.: Dette feltet er ikke fylt ut
Avbrotet gjeld bustadhus, kryss ja eller nei Dette feltet er ikke fylt ut

Ja

Nei

Avbrotet gjeld fritidsbustad, kryss ja eller nei Dette feltet er ikke fylt ut

Ja

Nei

Avbrotet gjeld naust, kryss ja eller nei Dette feltet er ikke fylt ut

Ja

Nei

Kva tid oppstod avbrotet (dato og ca. klokkeslett)
Kva tid vart straumen kopla på igjen (dato og klokkeslett)
Kontonummer der pengane skal setjast inn dersom det vert gjeve erstatning
Kort om årsaka til straumbrotet:
Kva tid og korleis vart straumbrotet meldt til Finnås Kraftlag