Flytting

Meld alltid frå til Finnås Kraftlag straks du flyttar. I EnergiNorge sin standardkontrakt for nettleige heiter det:

” § 11-1 Oppsigelse
Dersom nettkunden flytter, eller på annen måte blir avskåret fra å benytte nettet, kan avtalen sies opp med 14 dagers varsel.
Ved manglende oppsigelse av avtalen er nettkunden ansvarlig for nettleien inntil nettselskapet får lest av måleren eller har inngått avtale med annen nettkunde. Dersom nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, gjelder tilsvarende for kraftsalget.

§ 11-2 Avregning ved oppsigelse
Nettkunden blir avregnet frem til utløpet av oppsigelsesfristen, eller til måleravlesning foreligger. Nettkunden plikter å underrette nettselskapet om adkomstmuligheter for avlesning av måler samt for eventuell frakobling av anlegget.”

Flyttemelding varslast pr. telefon 53 42 89 00 eller e-post. Me treng desse opplysningane:
- Målarstand pr. flyttedato
- Namn på ny kunde eller eigar av anlegg
- Ny adresse til den som flyttar ut

Dersom du flyttar inn, meld frå til oss om namnet ditt og målarstand då du flytta inn.